Regulamin Mennicy Krajowej

(Warszawa, 20 lipca 2023 r.)


Obowiązujący dla zamówień od dnia 21 lipca 2023 r.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 1. Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 33¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedającym Umowę sprzedaży Towaru.
 3. Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).
 4. Konsument” – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu Cywilnego);
 6. „Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta” – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub Towaru Notowanego bezpośrednio związaną z jej działalnością zawodową, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Sprzedający” – właściciel Sklepu Internetowego www.MennicaKrajowa.pl, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy 208.020,00 zł wpłacony w całości, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej).
 9. Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Klient (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
 10. Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie.
 11. Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Sklep” – serwis internetowy Mennica Krajowa prowadzony i stanowiący własność Sprzedającego, za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towarów i Towarów Notowanych znajdujący się pod adresem internetowym MennicaKrajowa.pl.
 13. Oddział” – wydzielony punkt obioru Sprzedającego pod marką Mennica Skarbowa S.A., wskazany pod adresem: https://www.mennicakrajowa.pl/pol_m_Kontakt-283.html
 14. Polityka Prywatności” – polityka prywatności Sklepu dostępna tutaj.
 15. Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, w tym Towaru Notowanego, zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).
 17. Ustawa o praniu pieniędzy” – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123, ze zm.).
 19. Użytkownik” – podmiot korzystająca z usług świadczonych przez Sklep, w szczególności podmiot, który utworzył konto w Sklepie oraz podmiot, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji marketingowych oraz handlowych. 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu określając prawa i obowiązki Stron. Postanowienia Umowy lub Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym są nieważne, a w ich miejsce będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Regulamin określa zasady nabywania Towarów, w tym Towarów Notowanych, które mogą być modyfikowane na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzając odmienne warunki oferty sprzedaży niż w Regulaminie, o czym Sprzedający każdorazowo poinformuje Klientów, przed zawarciem Umowy.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć, grafik, rozwiązań, filmów i klipów, układów i opisów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018 poz.1191, ze zm.) i należą do Sprzedającego lub mogą stanowić przedmiot ochrony ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści Sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego oraz strony internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien dysponować: telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym podłączonym do Internetu, aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail), poprawnie skonfigurowaną, do najbardziej aktualnej wersji, przeglądarką internetową typu m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera oraz włączoną w przeglądarce internetowej możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient podczas rejestracji wybiera rodzaj konta, tj. czy będzie to Konto Klienta, które będzie służyło do zakupów Towarów dla osób fizycznych czy dla Przedsiębiorców.
 7. Klient nie może korzystać z Konta Klienta utworzonego dla osoby fizycznej celem dokonania transakcji na dane Przedsiębiorcy i vice versa.
 8. Faktura na dane Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta zostanie wystawiona jeżeli zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Konta dla Przedsiębiorców.
 9. Sprzedający informuje, iż Towary Notowane sprzedawane w Sklepie pochodzą z rynku wtórnego, zatem posiadają ślady użytkowania, takie jak m.in. zarysowania, zmiany w zabarwieniu, otarcia.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Sklepie, po wypełnieniu przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie.
 2. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem indywidualnego konta Użytkownika w Sklepie, do którego hasło oraz login wybiera Użytkownik, celem zalogowania się w Sklepie. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta klienta.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania konta Użytkownika w Sklepie bądź usunięcia konta Użytkownika. Przy rejestracji konta w Sklepie, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, dostępną tutaj.
 4. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Użytkownik ma w każdym czasie dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia przez Użytkownika swoich danych osobom trzecim.
 6. Przy zatwierdzaniu formularza rejestracyjnego Klient może zamówić Newsletter E-mail bądź SMS poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiednich check-boxów w celach marketingowych, oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający zapewnia możliwość przeglądania Sklepu jak i złożenia zamówienia na Towary bez wymogu posiadania konta w Sklepie.

§ 4. Zamówienia

 1. Umieszczone w Sklepie opisy Towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:
 3. za pośrednictwem formularzy zamówienia zamieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej https://www.mennicakrajowa.pl/
 4. telefonicznie – wyłącznie pod nr Infolinii wskazanym w serwisie internetowym https://www.mennicakrajowa.pl/,

pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dodatkowo Sprzedający w rozmowie poinformuje Nabywcę o tym, że zawiera z nim umowę na odległość.

 1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na zakup danych Towarów, stanowi ofertę Użytkownika nabycia tych Towarów na warunkach i w cenach wynikających z opisu Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Potwierdzenie przyjęcia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży określonych Towarów.
 3. Realizacja zamówienia następuje po:

1) zaksięgowaniu środków (płatności) otrzymanych z rachunku Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego,

2)kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU

3)płatność BLIKiem za pośrednictwem systemu PAYu

z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 11

 1. Dane Klienta realizującego płatność poprzez serwis PayU S.A. są przekazywane bezpośrednio do serwisu PayU S.A. z pominięciem Sklepu, a korzystanie z w/w serwisów wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z nich przez Klienta.
 2. Klient dokonujący płatności w formie PayU wyraża zgodę na pokrycie kosztów prowizji z tytułu płatności za pośrednictwem systemu PayU poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, gdy Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 Dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się tak jakby nie został złożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Klientowi z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny wynikającej ze zmiany notowań instrumentów mających wpływ na cenę Towaru Notowanego. Akceptacja nowej ceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 Dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.
 4. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami) i są podawane w złotych polskich.
 5. Klient dokonujący płatności w formie PayU wyraża zgodę na pokrycie kosztów prowizji z tytułu płatności za pośrednictwem systemu PayU poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 6. Utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej warunki zawartej Umowy. Ponadto Umowa jest dodatkowo utrwalana przez Sprzedającego w systemie informatycznym Sprzedającego.
 7. Klient w sytuacji, kiedy Sprzedający zobowiązany jest do zastosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) lub procedur wewnętrznych wynikających z w/w ustawy, zobowiązany jest do poddania się wymaganej weryfikacji.

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Zamówienie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Zamawiającego oraz związana jest z obowiązkiem pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towaru.
 2. Sprzedający dostarcza Towar:
 • przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Klient, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Sprzedający,
 • poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziale,
 1. Zadeklarowanie opcji odbioru osobistego Towaru przez Klienta pociąga za sobą obowiązek odebrania Towaru przez Klienta w ciągu 3 miesięcy od dnia poinformowania go o możliwości odbioru Towaru.
  1. W razie nieodebrania Towaru przez Klienta w powyższym terminie Towar może zostać umieszczony przez Sprzedającego w magazynie centralnym na koszt i ryzyko Klienta, chyba, że Klient zdecyduje się na zawarcie umowy przechowywania, na warunkach określonych w osobnym regulaminie.
  2. Z tytułu bezumownego przechowywania nieodebranego Towaru przez Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta opłatą z tytułu bezumownego przechowywania Towaru w wysokości 1% wartości zamówienia netto za każdy rozpoczęty tydzień bezumownego przechowywania Towaru.
 • Towar może nadal zostać odebrany przez Klienta, jednakże wyłączenie po uiszczeniu przez Kupującego opłaty z tytułu bezumownego przechowywania Towaru.
 1. Z uwagi na konieczność przemieszczenia Towaru z magazynu centralnego Sprzedający ustali Klientowi nowy termin odbioru, który nie będzie dłuższy niż 10 dni.
 1. Przesyłki kurierskie nadawane są w terminie 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.
 2. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.
 3. Warunkiem otrzymania faktury VAT lub faktury VAT marża na dane Przedsiębiorcy jest złożenie zamówienia przez Konto Klienta utworzone na dane Przedsiębiorcy.
 4. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Koszt ubezpieczenia zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 5. Strony są związane ceną nabycia Towaru w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia i zaakceptowania go przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający dostarcza Towar zgodnie z warunkami każdorazowo przedstawianymi Klientowi w opisie i specyfikacji Towaru.
 7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.
 8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez Klienta lub osobę, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne doręczenie Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest podczas odbioru Towaru od przewoźnika do zbadania zawartości przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju i w przypadku zauważenia naruszenia przesyłki spisania odpowiedniego protokołu oraz podjęcia czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia Towaru w terminie, jeżeli brak realizacji Zamówienia jest wynikiem zaistnienia Siły Wyższej.
 11. W przypadku Siły Wyższej, Sprzedawca powinien niezwłocznie powiadomić Kupującego o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towarów z powodu Siły Wyższej.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie [00-013], ul. Jasna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy: 208 020,00 zł [w całości wpłacony] biuro@mennicakrajowa.pl
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.mennicakrajowa.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mennicy Krajowej i jest dostępny na końcu niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1/336, 00-013 Warszawa. Zwrot środków Klientowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 2. Przy odstąpieniu Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedającego, opisanemu w § 7 ust. 7 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towar z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8. Reklamacje

 1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia poglądowe, ilustrujące towar oznaczony co do gatunku. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów i Towarów Notowanych z rynku wtórnego, w związku z tym mogą posiadać one ślady użytkowania, w tym m.in. zarysowania, zadrapania, otarcia które nie są objęte gwarancją.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania.
 3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, a także na indywidualne konto w Sklepie, w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza umieszczonego w na stronie Sklepu.
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z Umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uzasadniającej dokonanie zwrotu Towaru przez Klienta, Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 7. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: formularza umieszczonego na stronie Sklepu dostępnego po zalogowaniu na Koncie Klienta, wysyłać e-mail na adres: biuro@mennicakrajowa.pllub pisemnie na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013.
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 10. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016, poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 11. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930, ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedającym;

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 10. Inne postanowienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez osoby działające w imieniu Sprzedawcy są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.), ani w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. U. UE, L 160/15), jak również nie stanowią porady inwestycyjnej. Klient podejmuje ewentualne decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności zamieszczonej
 3. Sprzedający za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z Umowy rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U.2002.309 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 6. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.
 7. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres biuro@mennicakrajowa.pl. Regulamin obowiązujący dotychczasowych użytkowników można znaleźć tutaj.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, nr fax: 22 188 11 67, biuro@mennicakrajowa.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Numer zamówienia

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dotychczasowa treść regulamiinu dostępna jest pod adresem: https://www.mennicakrajowa.pl/Regulamin-Mennicy-Krajowej-cterms-pol-28.html
Wykorzystujemy pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do analizowania ruchu w naszej witrynie, a także targetowania treści i reklam. Informacje o tym udostępniamy firmie Google, czyli naszemu partnerowi reklamowemu i analitycznemu. Partner może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z jego usług. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Więcej
W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, jesteśmy ich Administratorem (Mennica Skarbowa S.A.).
Zamknij
pixel