Regulamin Mennicy Krajowej

(Warszawa, 26 lipca 2019 r.; Regulamin obowiązuje od 2 sierpnia 2019 r.)

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

1. „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. „Klient” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedającym Umowę sprzedaży Towaru.

3. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

4. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. „Sprzedający” – właściciel Sklepu Internetowego www.MennicaKrajowa.pl, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy 208.020,00 zł wpłacony w całości, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej).

7. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Klient (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).

8. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie.

9. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta.

10. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Krajowa prowadzony przez Sprzedającego, znajdujący się pod adresem internetowym www.MennicaKrajowa.pl.

11. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedającego, wskazany pod adresem: https://www.mennicakrajowa.pl/contact-pol.html.

12. „Polityka Prywatności” – polityka prywatności Sklepu dostępna tutaj.

13. „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, w tym Towaru Notowanego, zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. „Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).

15. „Ustawa o praniu pieniędzy” – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115).

16. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123, ze zm.).

17. „Użytkownik” – podmiot korzystająca z usług świadczonych przez Sklep, w szczególności podmiot, który utworzył konto w Sklepie oraz podmiot, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji marketingowych oraz handlowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu określając prawa i obowiązki Stron. Postanowienia Umowy lub Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym są nieważne, a w ich miejsce będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Regulamin określa zasady nabywania Towarów, w tym Towarów Notowanych, które mogą być modyfikowane na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzając odmienne warunki oferty sprzedaży niż w Regulaminie, o czym Sprzedający każdorazowo poinformuje Klientów, przed zawarciem Umowy.

3. Sprzedający zastrzega, iż rozwiązania, treści, grafiki oraz wykresy umieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz, że zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

5. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien dysponować: telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym podłączonym do Internetu, aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail), poprawnie skonfigurowaną, do najbardziej aktualnej wersji, przeglądarką internetową oraz włączoną w przeglądarce internetowej możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Sklepie, po wypełnieniu przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie.

2. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem indywidualnego konta Użytkownika w Sklepie, do którego hasło oraz login wybiera Użytkownik, celem zalogowania się w Sklepie.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania konta Użytkownika w Sklepie bądź usunięcia konta Użytkownika. Przy rejestracji konta w Sklepie, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

4. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Użytkownik ma w każdym czasie dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia przez Użytkownika swoich danych osobom trzecim.

6. Podczas rejestracji w Sklepie, Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych.

7. Sprzedający zapewnia możliwość przeglądania Sklepu jak i złożenia zamówienia na Towary bez wymogu posiadania konta w Sklepie.

§ 4. Zamówienia

1. Umieszczone w Sklepie opisy Towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:

  a. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej https://www.mennicakrajowa.pl/.

  b. telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym https://www.mennicakrajowa.pl/.

  c. e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym https://www.mennicakrajowa.pl/.

3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na zakup danych Towarów, stanowi ofertę Użytkownika nabycia tych Towarów na warunkach i w cenach wynikających z opisu Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając zwrotnego e-maila lub pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia oferty, o którym mowa w ust. 4 powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży określonych Towarów.

6. Realizacja zamówienia następuje po:

  1) zaksięgowaniu środków (płatności) otrzymanych z rachunku Klienta na rachunku bankowy Sprzedającego, lub po

  2) dokonaniu płatności kartą płatniczą w Oddziale,

  z zastrzeżeniem ust. 7, ust. 13 oraz §7 ust. 11.

7. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, gdy Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 Dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się tak jakby nie został złożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Klientowi z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny wynikającej ze zmiany notowań instrumentów mających wpływ na cenę Towaru Notowanego. Akceptacja nowej ceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 Dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają należny podatek VAT) i są podawane w złotych polskich.

9. Sprzedający dopuszcza możliwość zapłaty za Towar także w walucie euro lub dolar, przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Klientem a Sprzedającym.

10. Klient dokonujący płatności w formie Dotpay wyraża zgodę na pokrycie kosztów prowizji z tytułu płatności za pośrednictwem systemu Dotpay poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

11. Klient dokonujący płatności za pomocą karty płatniczej wyraża zgodę na pokrycie kosztów płatności kartą płatniczą poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia, bądź też poprzez złożenie oświadczenia przed pracownikiem Sprzedającego w Oddziale.

12. Utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej warunki zawartej Umowy. Ponadto Umowa jest dodatkowo utrwalana przez Sprzedającego w systemie informatycznym Sprzedającego.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji transakcji i niewydania Towaru w przypadku:

  a. gdy taki obowiązek ciąży na Sprzedającym na podstawie przepisów Ustawy o praniu pieniędzy - do czasu potwierdzenia przez Sprzedającego, że przeprowadzenie transakcji i nabycie przez Klienta Towaru może zostać przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami wspomnianej ustawy,

  b. powzięcia przez Sprzedającego uzasadnionego podejrzenia, że transakcja lub transakcje dotyczące nabycia przez Klienta Towarów są lub mają być sfinansowane ze środków pochodzących z przestępstwa, w szczególności w związku z wyłudzeniem bądź doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osoby trzeciej.

§ 5. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Zamawiającego oraz związana jest z obowiązkiem pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towaru.

2. Sprzedający dostarcza Towar:

  a. przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Klient, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Sprzedający,

  b. poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziale,

  c. ubezpieczonym konwojem, którego koszt i warunki Sprzedający za każdym razem ustala indywidualnie z Klientem,

  d. inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Sprzedający.

3. Przesyłki kurierskie nadawane są w terminie do 1, do 3 lub do 15 Dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.

4. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

5. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Ubezpieczenie zawiera się w łącznej cenie dostawy.

6. Strony są związane ceną nabycia Towaru w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia i zaakceptowania go przez Sprzedającego.

7. Sprzedający dostarcza Towar zgodnie z warunkami każdorazowo przedstawianymi Klientowi w opisie i specyfikacji Towaru.

8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

9. Sprzedający dostarczy Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Na życzenie Klienta, Towar może być przechowywany w skarbcu Sprzedającego. Warunki i koszty tej usługi ustalane są na odrębnych zasadach. Po dokonaniu przez Klienta zakupu Towaru, Sprzedający udostępnia Klientowi, na jego życzenie, ofertę dotyczącą przechowywania Towaru, określającą szczegóły usługi przechowywania Towaru.

11. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez Klienta lub osobę, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne doręczenie Towaru.

12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisania odpowiedniego protokołu w przypadku zauważenia uszkodzenia lub naruszenia integralności przesyłki.

13. Nieodebranie zamówionego przez Klienta Towaru Notowanego z Oddziału w terminie 30 dni od momentu umożliwienia Klientowi odbioru tego Towaru, stanowi zgodę Klienta na zawarcie pomiędzy Klientem a Sprzedającym, począwszy od pierwszego dnia po upływie ww. terminu, umowy przechowania, w rozumieniu art. 835 i n. Kodeksu cywilnego. Przed zawarciem umowy przechowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający poinformuje Klienta o jej warunkach, które będą nie gorsze niż warunki umowy przechowania Towaru zawieranej przez Sprzedającego z innymi klientami Sprzedającego.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Mennica Skarbowa S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

3. Sklep przetwarza:

  1. dane osobowe Klientów takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer NIP, firma i adres działalności gospodarczej, w celu przyjęcia zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży Towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy sprzedaży Towaru Umowy bądź podjęcia określonych działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest niezbędność do wykonania Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  2. dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr NIP, firma i adres działalności gospodarczej, w celu założenia konta w Sklepie, rejestracji Użytkownika i wykonania Umowy sprzedaży Towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności, w tym dla realizacji Umowy bądź podjęcia określonych działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem takiej Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest niezbędność do wykonania Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  3. dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, w celu przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych, w szczególności w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu subskrypcji newslettera Mennicy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest ich zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4. dane osobowe Użytkowników takie jaki: imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu prowadzenia korespondencji z tymi osobami, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest ich zgoda, niezbędność wykonania umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedającego, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b lub lit f) RODO.

  5. dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w celu przyjmowania i rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

4. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w celu wykazania, że prowadzone przez Sprzedającego działania marketingowe były zgodne z prawem.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są również w celu wypełniania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych ww. osób jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

6. Mennica Skarbowa przetwarza również dane osobowe Klientów za pomocą plików Cookies i innych technologii zgodnie z Polityką Prywatności.

7. Użytkownik, który udzielił zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub informacji handlowych, może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

8. Szczegółowe prawa osób, których dane osobowe są przetwarzanie przez Sprzedającego, w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

9. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, celem uzyskania szczegółowych informacji dot. przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z przysługujących jej praw, może kierować swoje pytania, wnioski lub żądania na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa bądź biuro@mennicakrajowa.pl.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany ust. 1 powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej Umowy jest dostępny tutaj.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres : Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1/336, 00-013 Warszawa.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  a) Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących Towarów, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym,

  b) Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  c) Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  d) Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  zgodnie z przepisami art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

5. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, Sprzedający ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego, zamówienia Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Klientem nastąpi na podstawie cen zaproponowanych przez Sprzedającego i zaakceptowanych przez Klienta.

6. Odpowiedzialność za zwrot Towaru Sprzedającemu oraz koszty zwrotnego dostarczenia Towaru obciążają Konsumenta.

7. W przypadku odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

8. Zwrotowi dokonanemu przez Sprzedającego, opisanemu w ust. 7 powyżej nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający odstępuje od Umowy w przypadku, gdy transakcja i wydanie Towaru, mogłoby spowodować naruszenie przez Sprzedającego Ustawy o praniu pieniędzy.

§ 8. Reklamacje

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia poglądowe, ilustrujące towar oznaczony co do gatunku.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia w przypadku reklamacji złożonych z tytułu rękojmi - zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5615 Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni kalendarzowych od ich złożenia.

3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, a także na indywidualne konto w Sklepie, w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza umieszczonego w na stronie Sklepu.

4. W przypadku reklamacji dotyczącej wady fizycznej Towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z Umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, przy czym Klient nie może odstąpić od Umowy, gdy niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna w szczególności, gdy nie wpływa na wartość wyceny danego Towaru, w tym Towar został wyprodukowany w innym roku czy też posiada inny numer – w przypadku Towarów Notowanych.

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uzasadniającej dokonanie zwrotu Towaru przez Klienta, Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.

10. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: formularza umieszczonego na stronie Sklepu, wysyłać e-mail na adres: biuro@mennicakrajowa.pl lub pisemnie na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016, poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930, ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

  2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedającym;

  3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  4) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 10. Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez osoby działające w imieniu Sprzedawcy są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.), ani w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. U. UE, L 160/15), jak również nie stanowią porady inwestycyjnej. Klient podejmuje ewentualne decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Sprzedający za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z Umowy rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.

6. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres biuro@mennicakrajowa.pl.

pixel